dafa888下载 » 弟儿子规,拥有读音和注松

 《弟儿子规》原名《训蒙文》,为清朝康熙年间秀才李毓秀所干,其情节采取《论语》“学而篇”第六条“弟儿子,入则到孝,出产则悌,谨而信,落酷爱群,而亲仁,行缺乏力,则以学文”的文义,列述弟儿子在家、出产外面、待人、接物与念书上应当信守的守则规范。后经清朝贾存放仁修订改编,并募化名为《弟儿子规》。《弟儿子规》共拥有360句子、1080个字,叁字壹句子,两句子或四句子包意,合辙押韵,朗朗上口;全篇先为“尽叙”,然后分为“入则到孝、出产则悌、谨、信、落酷爱群、亲仁、余力学文”七个片断。“弟儿子”的意思比较多,北边京弟儿子规教养育培训中心邓卫东方教养员指出产,“弟儿子”的意思也应当与时俱进:在家指孩儿子;在校指先生;在公司指职工;在单位指下壹级;在社会中,指公民。“规”坚硬是规范,坚硬是规则,坚硬是规则,坚硬是法则。

 

 创干原文(拥有合并音)

 zǒng xù

 【尽 叙】

 dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn

 弟 儿子规 , 圣 人 训, 首 到孝 悌,次谨 信。

 fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén

 泛 酷爱 群, 而 亲 仁, 拥有 余 力, 则 学 文。

 入则到孝

 rù zé xiào【入则到孝】

 fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn

 父亲 母亲 号召 ,应 勿 缓 ,父亲 母亲 命 ,行 勿 懒散。

 fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shun chéng

 父亲 母亲 教养, 须 敬 收听, 父亲 母亲 责 ,须 顺 接。

 dōng zé wēn xià zé qìng chén zé xǐng hūn zé dìng

 冬令 则 温, 夏季 则 凊, 早 则 节, 晕 则 定。

 chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn

 出产 必 告, 反 必 面, 居 拥有 日, 业 无 变。

 shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

 事 虽 小, 勿 擅 为 ,苟 擅 为 ,儿子 道 短。

 wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng

 物 虽 小 ,勿 私 藏 ,苟 私 藏, 亲 心 伤。

 qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù

 亲 所 好, 力 为 具 ,亲 所 恶行 ,谨 为 去。

 shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū

 身 拥有 伤, 贻 亲 忧 ,道德 拥有 伤 ,贻 亲 羞。

 qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián

 亲 酷爱 我 ,到孝 何 难 ,亲 憎 我, 到孝 方 贤。

 qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng

 亲 拥有 度过 ,谏 使 更 ,怡 吾 色,绵软 吾 音。

 jiàn bú rù yuè fù jiàn háo qì suí tà wú yuàn

 谏 不 入 ,悦 骈 谏 ,号 泣 遂, 挞 无 怨。

 qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng

 亲 拥有 疾, 药 先 尝 ,白天 夜 侍 ,不 退 床。

 sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué

 丧 叁 年 ,日 悲 咽, 居 处 变 ,酒 肉 绝。

 sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng

 丧 尽 礼, 祭 尽 诚, 事 死 者, 如 事 生。

 出产则悌

 chū zé tì

 【出产 则 悌】

 xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng

 兄长 道 友,弟 道 恭, 兄长 弟 睦 ,到孝 在 中

 cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn

 财 物 轻, 怨 何 生, 言 语 忍,忿 己 泯

 huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

 或 饮 食,或 背靠 走, 长 者 先 ,幼小 者 后

 zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào

 长 号召 人,即 代 叫, 人 不 在,己己 即 到

 chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng

 称 尊 长,勿 号召 名, 对 尊 长, 勿 见 能

 lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì

 路 遇 长,疾 趋 揖 ,长 无 言, 退 恭 立

 qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú

 骑 下 马,迨 下 车 ,度过 犹 待 ,佰 步 余

 zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

 长 者 立,幼小 勿 背靠 ,长 者 背靠 ,命 乃 背靠

 zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí

 尊 长 前,音 要 低 ,低 不 闻, 却 匪 宜

 jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí

 进 必 趋,退 必 深, 讯问 宗 对, 视 勿 移

 shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng

 事 诸 父亲,如 事 父亲 ,事 诸 兄长 ,如 事 兄长

 谨

 jǐn

 【谨】

 zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí

 朝 宗 早 ,夜 眠 深, 老 善 到 ,惜 此 时

 chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu

 早 必 盥 ,兼 漱 口, 便 溺 回 ,辄 净 顺手

 guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

 冠 必 正 ,扣儿 必 结, 袜 与 履, 俱 紧 切

 zhì guān fú yǒu ding wèi wù luàn dùn zhì wū huì

 置 冠 服 ,拥有 定 位 ,勿 骚触动 顿, 致 垢 秽

 yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèng jiā

 衣 贵 洁, 不 贵 华 ,上 循 分, 下 称 家

 duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé

 对 饮 食 ,勿 择 择, 食 适 却, 勿 度过 则

 nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

 年 方 微少, 勿 饮 酒 ,饮 酒 醉, 最 为 丑

 bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng

 步 从 容 ,立 端 正 ,揖 深 圆, 拜 恭 敬

 wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì

 勿 践 阈 ,勿 跛 倚 ,勿 箕 踞 ,勿 摇 髀

 huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng

 缓 揭 帘 ,勿 拥有 音, 广大为怀 转 弯 ,勿 触 棱

 zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén

 执 虚 器 ,如 执 载 ,入 虚 室 ,如 拥有 人

 shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè

 事 勿 忙, 忙 多 错, 勿 畏 难, 勿 轻 微

 dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn

 斗 闹 场, 绝 勿 近,邪 僻 事, 绝 勿 讯问

 jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng

 将 入 门 ,讯问 孰 存放 ,将 上 堂 ,音 必 扬

 rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng

 人 讯问 谁 ,对 以 名 ,吾 与 我 ,不 分 皓

 yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu

 用 人 物, 须 皓 寻求 ,倘 不 讯问, 即 为 偷

 jiè rén wù jí shí huán houyouji jiebunan

 借 人 物, 及 时 还 , 后拥有急,借不难

 信

 xìn

 【信】

 fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān

 凡 出产 言 ,信 为 先, 诈 与 妄 ,奚 却 焉

 huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo

 话 说 多,不 如 微少 ,惟 其 是, 勿 佞 巧

 jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī

 叛逆 巧 语, 秽 垢 词 ,市 井 气 ,切 戒 之

 jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán

 见 不 真, 勿 轻 言 ,知 不 的 ,勿 轻 传

 shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

 事 匪 宜, 勿 轻 诺言, 苟 轻 诺言 ,进 退 错

 fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū

 凡 道 字, 重 且 舒, 勿 急 疾 ,勿 模 糊

 bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn

 彼 说 长 ,此 说 短 ,不 关 己己 ,莫 闲 管

 jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

 见 人 善, 即 思 齐全 ,揪 去 远 ,以 浸 跻

 jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

 见 人 恶行 ,即 内 节, 拥有 则 改, 无 加以 缓急

 wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì

 唯 道德 学 ,唯 才 艺, 不 如 人 ,当 己 砺

 ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī

 若 衣 服, 若 饮 食, 不 如 人 ,勿 生 戚

 wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què

 闻 度过 怒 ,闻 誉 乐 ,损 友 到来 ,更加 友 却

 wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

 闻 誉 恐 ,闻 度过 欣 ,直 谅 士 ,浸 相 亲

 wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è

 无 心 匪, 名 为 错, 拥有 心 匪, 名 为 恶行

 guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū

 度过 能 改 ,归 于 无 ,倘 掩 饰, 增 壹 辜

 落酷爱群

 fàn ài zhòng

 【泛 酷爱 群】

 fán shì rén jiē xū ài tiān tong fù dì tong zài

 凡 是 人, 皆 须 酷爱, 天 同 覆 ,地 同 载

 xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo

 行 高 者 ,名 己 高, 人 所 重 ,匪 貌 高

 cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà

 才 父亲 者, 望 己 父亲, 人 所 服 ,匪 言 父亲

 jǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī

 己己 拥有 能, 勿 己 私, 人 所 能 ,勿 轻 訾

 wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn

 勿 谄 富, 勿 骄 贫 ,勿 厌 故, 勿 喜 新

 rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo

 人 不 闲 ,勿 事 搅 ,人 不 装置 ,勿 话 扰

 rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō

 人 拥有 短, 切 莫 揭 ,人 拥有 私, 切 莫 说

 dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn

 道 人 善 ,即 是 善,人 知 之 ,越 思 勉

 yang rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò

 扬 人 恶行 ,即 是 恶行 ,疾 之 甚 ,祸 且 干

 shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī

 善 相 劝 ,道德 皆 建 ,度过 不 规, 道 两 短

 fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo

 凡 取 与 ,贵 分 晓 ,与 宜 多 ,取 宜 微少

 jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ

 将 加以 人, 先 讯问 己己, 己己 不 欲 ,即 快 已

 ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng

 恩 欲 报 ,怨 欲 忘,报 怨 短, 报 恩 长

 dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān

 待 婢 仆, 身 贵 端 ,虽 贵 端 ,慈 而 广大为怀

 shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán

 势 服 人 ,心 不 然 ,理 服 人 ,方 无 言

 亲仁

 qīn rén

 【亲 仁】

 tong shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī

 同 是 人 ,类 不 齐全 ,流动 俗 群 ,仁 者 希

 guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi

 实 仁 者 ,人 多 畏 ,言 不 讳 ,色 不 媚

 néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo

 能 亲 仁, 无 限 好, 道德 日 进 ,度过 日 微少

 bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài

 不 亲 仁, 无 限 害 ,小 人 进 ,佰 事 变质

 余力学文

 yú lì xué wén

 【 余 力 学 文】

 bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén

 不 力 行, 但 学 文 ,长 浮 华 ,成 何 人

 dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn

 但 力 行, 不 学 文, 任 己己 见, 昧 理 真

 dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào

 读 书 法 ,拥有 叁 到, 心 眼 口 ,信 皆 要

 fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ

 方 读 此,勿 慕 彼 ,此 不 终 ,彼 勿 宗

 kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng

 广大为怀 为 限, 紧 用 功, 工 丈夫 到, 滞 塞 畅通

 xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì

 心 拥有 疑 ,遂 札 记, 就 人 讯问 ,寻求 确 义

 fang shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng

 房 室 清 ,墙 壁 净 ,几 案 洁 ,笔 砚 正

 mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng

 墨 磨 偏 ,心 不 端 ,字 不 敬 ,心 先 病

 liè diǎn jí yǒu ding chù dú kàn bì huán yuán chù

 列 典 籍, 拥有 定 处 ,读 看 一齐 ,还 原 处

 suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī

 虽 拥有 急 ,卷 束 齐全, 拥有 缺 变质 ,就 补养 之

 fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì

 匪 圣 书, 屏 勿 视, 拙贱 聪 皓, 变质 心 志

 wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xùn zhì

 勿 己 急, 勿 己 丢, 圣 与 贤 ,却 驯 致

 创干注释

 尽叙

 1、弟儿子规 哲人训 首到孝弟(同‘悌’) 次谨信

 【说皓】弟儿子规,是哲人的教养诲。比值先是到孝敬副亲、友酷爱兄长弟姊妹,其次是字斟句子酌、信守允诺言。

 2、落酷爱群 而亲仁 缺乏力 则学文

 【说皓】落酷爱帮群,亲近拥有仁道德的人。 假设家庭环境容许,条需拥偶然间和稀神物,就应当多学多讯问。

 入则到孝

 3、副亲号召 应勿缓 副亲命 行勿懒散

 【说皓】假设副亲号召唤己己己,应当即时应对,不要假意因袭误事舒缓;假设副亲提交代己己己去做事情,应当即雕刻触宗身去做,不要假意因袭误事或铰托怠惰散。

 4、副亲教养 须敬收听 副亲责 须顺接

 【说皓】副亲教养诲己己己的时分,姿势应当虔敬,并细心倾耳副亲的话;副亲批和指责己己己的时分,无论己己己认为副亲批的是对是错,面对副亲的批邑应当姿势恭顺,不要当面顶撞。

 5、冬令则温 夏季则凊 早则节 晕则定

 【说皓】冬令天气候冰凌凉,在副亲睡之前,应当前为副亲暖和被窝,夏季日气候炎症暖和,应当前帮副亲把床铺扇凉;早早宗床后,应当先探望副亲,向副亲请装置讯问候;到了早早,应当侍候副亲就寝后,又入梦。(此处援用即兴代“二什四到孝“中的黄香的典故)

 6、出产必告 反必面 居拥有日 业无变

 【说皓】出产远门前,应当畅通牒副亲己己己的去向,以避免副亲找不到己己己,担心记挂;回到家,应当先当面见壹下副亲,报个装置然;固然男女拥有出产息,副亲会快乐,条是副亲辈对男女最父亲的祈求不是你多拥有出产息,而是你线装置然平固定固定装置妥,一齐生没拥有拥有灾秧。因此,寓居的中充分永恒,不要日日搬场,求生的工干也不要日日更换;

 7、事虽小 勿擅为 苟擅为 儿子道短

 【说皓】事情虽小,也不要私己干主和举触动;私己举触动形成错误,让副亲担心,拥有违反做男女的规则;

 8、物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤

 【说皓】己己己拥有什么东方正西,就算很小,也不要背着副亲私藏。天下没拥有拥有不透风的墙,假设私藏东方正西,即苦己己己很慎重,也避免不了会拥有被副亲发皓的壹天,那时辰副亲会悲疼;

 9、亲所好 力为具 亲所恶行 谨为去

 【说皓】副亲喜乐的事情,应当努力去做; 副亲嫌恶行的事情,应当谨慎慎重不要去做(带拥有己己己的变质习惯);

 10、身拥有伤 贻亲忧 道德拥有伤 贻亲羞

 【说皓】己己己的体受到损伤,必定会惹宗副亲忧虑。因此,应当充分照顾己己己的体,不要让己己己受到不用要的损伤。己己己的名音道德受损,必定会令副亲蒙羞受玷垢。因此,应当字斟句子酌,不要让己己己的名音和道德凭空受损,更不要去做那种移风善俗,己垢名音,己贱道德的事情。

 11、亲酷爱我 到孝何难 亲憎我 到孝方贤

 【说皓】副亲对我们姿势慈爱的时分,到孝敬副亲恭顺副亲不是什么难事;副亲对我们姿势不好,批我们,搂怨我们,容许恶行音恶行气,嫌恶行我们,憎怨我们,打骂我们,甚到触动刀触动枪剧杀我们,还能对副亲心存放到孝意,才是屡见不鲜。(天然,副亲打己己己,甚或要触动刀触动枪杀己己己的时分,己己己应当远远的躲开,跑掉落,以避免让副亲背上不慈杀女弑儿子的变质名音。)

 12、亲拥有度过 谏使更 怡吾色 绵软吾音

 【说皓】假设己己己认为副亲拥有疏违反,应当竭力劝告副亲改革向善,以避免副亲铸成更父亲的错误,使副亲隐于无仁不仁不义的境地;不外面要剩意方法,劝告时应当和蔼却亲、姿势老实,说话的时分应当语气轻绵软。

 13、谏不入 悦骈谏 号泣遂 挞无怨

 【说皓】假设己己己安慰的时分,副亲收听不出产到来,不要强大劝,应当等副亲快乐的时分又奉劝,佩跟副亲顶撞,徒惹副亲生命力,还臻不到奉劝的效实;假设副亲不收听劝,又啼又闹,就临时服从副亲;假设把副亲劝恼,生命力责打己己己,不要心生仇怨怨,更不要当面搂怨。

 14、亲拥有疾 药先尝 白天夜侍 不退床

 【说皓】副亲亲害病时,要替副亲先尝药的冷暖和和装置然;应当努力白天夜侍候,壹代不瓜分副亲床前;

 15、丧叁年 日悲咽 居处变 酒肉绝

 【说皓】副亲故故之后,守到孝叁年,日日追思、感念副亲的养育之恩;生活宗居,戒酒戒肉;

 16、丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生

 【说皓】操持副亲的丧偶要符合礼节,不成铺张芡费;祭副亲要假意;对待故故的副亲,要像生前壹样虔敬。

 出产则悌

 17、兄长道友 弟道恭 兄长弟睦 到孝在中

 【说皓】兄长长要友酷爱弟妹,弟妹要虔敬兄长长;兄长弟姊妹能己相剧杀,副亲天然乐欣,到孝道就在就中了;

 18、财物轻 怨何生 言语忍 忿[fèn]己泯[mǐn]

 【说皓】轻财重义,仇怨怨就无从生宗;言语上容受忍让,忿怒天然消失;

 19、或饮食 或背靠走 长者先 幼小者后

 【说皓】饮食用餐,就背靠立行走;年长者优先,年幼小者在后;

 20、长号召人 即代叫 人不在 己己即到

 【说皓】小辈号召唤人家,应当即雕刻代为传唤和转告;假设那团弄体不在,容许找不到那团弄体,应当即时告语小辈;

 21、称父亲老 勿号召名 对父亲老 勿见能

 【说皓】称谓尊者小辈,不该该直号召其姓名;在尊者小辈面前,应当谦虚行礼,见到尊者小辈拥有所不能,僚佐却以,但不该该假意炫耀己己己的才干,假意露示己己己比尊者小辈强大;

 22、路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立

 【说皓】路上遇见小辈,应虔敬讯问候有礼;假设小辈没拥有拥有说话,应退后虔敬站立壹偏旁,收听候小辈退去;

 23、骑下马 迨下车 度过犹待 佰步余

 【说皓】假设遇见小辈时,己己己是骑马或迨车,应下马或下车请安;收听候长者瓜分佰步之远,方却续行;

 24、长者立 幼小勿背靠 长者背靠 命乃背靠

 【说皓】小辈站着的时分,小辈不该该背靠着。详细是小辈背靠下前,小辈不该该先背靠;父亲家邑背靠着的时分,小辈站宗来届期,小辈也应当站宗到来;父亲家邑背靠着的时分,又壹个小辈出产去了,小辈也应当即雕刻站宗到来,以示酷爱崇。小辈背靠定以后,小辈应当等小辈体即兴己己己背靠下时,才却以背靠;

 25、父亲老前 音要低 低不闻 却匪宜

 【说皓】在父亲老跟前与父亲老说话,容许在父亲老跟前与人家说话,应当低音细气,不该该咋咋号召号召;但音响太低,提互相接吻,提互相接吻,父亲老收听不清楚,也不快宜;

 26、进必趋 退必深 讯问宗对 视勿移

 【说皓】到父亲老面前,应奔走前进;退回去时,稍缓壹些才合礼节;小辈讯问话时,应当站宗到来回恢复,同时应当凝视倾耳,不该该东方张正西望;

 27、事诸父亲 如事父亲 事诸兄长 如事兄长

 【说皓】对待父亲辈先君儿子辈,如寄父亲,姑父亲,姨父亲,叔,舅父亲,岳翁,先君儿子父亲,外面先君儿子父亲,曾先君儿子父亲,外面曾先君儿子父亲等等小辈,应当如同对待己己己的亲生父亲亲普畅通到孝敬虔敬;对待兄长辈,如堂兄长,表兄长,族兄长等兄长长,应当如同对待己己己的同胞兄长长壹样友酷爱酷爱崇。

 谨

 28、朝宗早 夜眠深 老善到 惜此雕刻

 【说皓】早应当早宗,早早不该该度过早睡;鉴于人生善老,因此应当酷爱养护保重光景;

 29、早必盥 兼漱口 便溺回 辄净顺手

 【说皓】早早宗床,政必洗脸梳洗、刷牙漱口;父亲小便回到来,应当洗顺手;

 30、冠必正 扣儿必结 袜与履 俱紧切

 【说皓】穿戴仪态整顿洁,扣好衣物扣儿扣;袜儿子穿平整顿,鞋带应系紧;

 31、置冠服 拥有定位 勿骚触动顿 致垢秽

 【说皓】停衣物时,应当永恒位置;衣物不要骚触动放骚触动掷,以避免使家中贼脏骚触动差;

 32、衣贵洁 不贵华 上循份 下称家

 【说皓】服装衣重在整顿洁,不在多美妙;壹方面应当考虑己己己的身份位置,另壹方面应当根据家庭主力气入为出产;

 33、对饮食 勿择择 食适却 勿度过则

 【说皓】对待饮食,不要挑挑择择,嫌此雕刻嫌那;饮食吃打饱嗝男吃好就行,不要度过度追寻求美味美肴,更不要度过度追寻求万端荣;

 34、年方微少 勿喝 喝醉 最为丑

 【说皓】微少年不成,不成喝;酒醉之态,最为标注致;

 35、步沉着 立端正 揖深圆 拜虔敬

 【说皓】跑路脚丫儿子步沉着固定重,站立要端正;上门拜访人家时,拱顺手折腰,热诚虔敬;

 36、勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀

 【说皓】不要踩在门槛上,站立不要倾歪;背靠的时分不成以伸出产两腿,腿不成颤抖;

 37、缓揭帘 勿拥有音 广大为怀转弯 勿触棱

 【说皓】进出产房间揭帘儿子、开关门的时分,应当举止轻缓,不要假意收回音响;拐弯的时分,应当绕父亲点圈,不要直楞楞的贴着墙角容许直角拐,此雕刻么就不会撞到品的棱角,致使受伤,也不会鉴于拥有人在拐角处忽然出产即兴而撞在壹道;

 38、执虚器 如执载 入虚室 如拥有人

 【说皓】拿空器的时分,应当像拿着外面面装满东方正西的器壹样,端端正正,不要甩到来甩去,不然会露得很慎重;进入无人的房间,也应当像进入拥有人的房间壹样,不成以恣意;

 39、事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻微

 【说皓】做事的时分,即苦又紧迫,也不要慌镇静张,鉴于忙中轻善出产错;不要恐惧困苦,也不要草比值行事。

 40、斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿讯问

 【说皓】打斗、耍钱、色情等不良场合,对立不要接近;对邪僻咄咄怪事,不要猎零数顾讯问;

 41、将入门 讯问孰存放 将上堂 音必扬

 【说皓】将要入门之前,应先讯问:“拥有人在吗?”进入客厅之前,应先提高音响,让屋里的人知道拥有人到来了;

 42、人讯问谁 对以名 吾与我 不清楚

 【说皓】屋里的人讯问:“是谁呀?”,应当回恢复名字;若回恢复:“是我”,让人无法分辨是谁;

 43、用人物 须皓寻求 倘不讯问 即为偷

 【说皓】想用人家的品,应当皓皓白白向人央寻求、以征得赞同;假设没拥有拥有讯讯问主人己愿,容许讯问了却没拥有拥有征得主人赞同,而私己取用,那坚硬是行窃行为;

 44、借人物 即时还 后拥有急 借不难

 【说皓】借人品,应当即时出产借;以后若拥有急用,又借不难;

 信

 45、凡出产言 信为先 诈与妄 奚却焉

 【说皓】展齿说话,诚信为先;诈骗和胡言骚触动语,不成运用;

 46、话说多 不如微少 惟其是 勿佞巧

 【说皓】话多不如话微少;说话雄心寻求是,不要谰言取巧;

 47、叛逆巧语 秽垢词 市井气 切戒之

 【说皓】不要讲叛逆邪取巧的话语、下流动龌龊的词语;势利市井之气,万万邑要戒之;

 48、见不真 勿轻言 知不的 勿轻传

 【说皓】没拥有拥有得知本相之前,不要遂便发表发出产意见;不知道本相的传言,不成轻信而又次传臻;

 49、事匪宜 勿轻诺言 苟轻诺言 进退错

 【说皓】对不符理的要寻求,己己己做不到的事情,不要遂便容许许愿;假设遂便容许,就会使己己己进退维谷;

 50、凡道字 重且舒 勿急疾 勿含糊

 【说皓】说话时吐字清楚,语快舒缓;说话不要太快、吐字含糊不清;

 51、彼说长 此说短 不关己己 莫闲管

 【说皓】不要当面说人家的优点,面前说人家的优点;不关己己己的是匪,不要无事生匪;

 52、见人善 即思齐全 揪去远 以浸跻

 【说皓】瞧见人家的善事,要即雕刻念书看齐全;揪然才干相差很远,也要竭力去做,逐步赶上;

 53、见人恶行 即己节 拥有则改 无加以缓急

 【说皓】瞧见人家的缺隐或不良行为,要反节己己己;拥有则改之,无则加以以缓急觉;

 54、唯道德学 唯才艺 不如人 当己砺

 【说皓】条要操守学讯问才干技艺不如人家,该当己我鼓励,己我磨砺,己我提高;

 55、若衣物 若饮食 不如人 勿生戚

 【说皓】假设是衣饮食不如人家,不要攀比忧虑;

 56、闻度过怒 闻誉乐 损友到来 诤友却

 【说皓】 假设收听到人家的批就生命力,收听到人家的咏赞就乐欣,变质对象就会到来找你,诤友诤友就会退你而去;

 57、闻誉恐 闻度过欣 直谅士 浸相亲

 【说皓】收听到人家咏赞己己己,唯恐度过誉;收听到人家批己己己,欣然接受,良师诤友就会缓缓和你亲近;

 58、无意匪 名为错 拥有心匪 名为恶行

 【说皓】不是居心假意做错的 ,称为疏违反;若是知法犯罪行的,便是罪行恶行。

 59、度过能改 归于无 倘修饰 增壹辜

 【说皓】 知错改革,错误就会消失;假设修饰疏违反,坚硬是错上加以错;

 落酷爱群

 60、但伟人 皆须酷爱 天同覆 地同载

 【说皓】 但伟人类,皆须相亲相酷爱;鉴于同顶壹派天,同住地球上;

 61、行高者 名己高 人所重 匪貌高

 【说皓】道德高贵者,名音天然高贵;人们内心真正尊敬的是道德,而不是那些外面表上权势高,位置高的人;

 62、才父亲者 望己父亲 人所服 匪言父亲

 【说皓】父亲道德父亲才者,威望天然矬小;人们内心真正服气的道德才,而不是那些嘴上讨论的父亲官,小丑物,父亲财商;

 63、己己拥有能 勿忘我 人所能 勿轻訾

 【说皓】己己己拥有才干,不要忘我己利,要僚佐人家;人家拥有才干,不要嫉妒,该当欣赐予念书;

 64、勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新

 【说皓】不要狐媚巴结负拥局部人,也不要在穷人面前骄揪己父亲;不要喜新厌陈旧;

 65、人不闲 勿事搅 人不装置 勿话扰

 【说皓】人家正忙碌,不要去打扰;人家心气不好,不要用说长道短去打扰;

 66、人拥有短 切莫揭 人拥有私 切莫说

 【说皓】人家的优点,牢记不要去揭短;人家的凹隐私,牢记不要去宣传;

 67、道人善 便是善 人知之 越思勉

 【说皓】赞叹人家的好事坚硬是行好;人家收听到你的咏赞,就会更其砥砺行好;

 68、扬人恶行 便是恶行 疾之甚 祸且干

 【说皓】宣传人家的恶行行,坚硬是在做恶行事;对人家度过度指责批,会给己己己招到来灾荒;

 69、善相劝 道德皆建 度过不规 道两短

 【说皓】彼此劝善,道德才共修;拥有错不能彼此奉劝,两团弄体的操守邑会缺少。

 70、凡取与 贵分晓 与宜多 取宜微少

 【说皓】得到或赋予财物,贵在清楚,该取则取,该予则予;赋予宜多,得到宜微少;

 71、将加以人 先讯问己己 己己不欲 即快已

 【说皓】要寻求人家做的事情,先反节讯问己己己愿不情愿做,己己己不情愿做的事情,应即雕刻停顿要寻求,不要强大寻求人家去做;

 72、恩欲报 怨欲忘 报怨短 报恩长

 【说皓】欲报还人家的恩惠,将忘记对人家的仇怨怨;应当短期搂怨、临时报恩;

 73、待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而广大为怀

 【说皓】对待婢女和仆人,己己己要品性端正、言传身教;固然品性端正很要紧,条是残急广大为怀厚更却贵;

 74、势服人 心不然 理服人 方无言

 【说皓】狗仗人势强大逼人家收听从,敌顺手不避免内服心气不忿男;说服,人家才会意服内服。

 而亲仁

 75、同是人 类不齐全 流动俗群 仁者稀

 【说皓】异样是人,善恶行正邪,心智左右,泥沙俱下全;流动于世俗的人群多,仁义落酷爱的人稀微少;

 76、实仁者 人多畏 言不讳 色不媚

 【说皓】假设拥有壹位仁道德的人出产即兴,父亲家天然敬畏他;他直抒己己见,不会察色狐媚;

 77、能亲仁 拥有限好 道德日进 度过日微少

 【说皓】却以亲近拥有仁道德的人,向他念书,是拥有限好的事情;他会使我们的道德递增,疏违反逐日增添以;

 78、不亲仁 拥有限害 小丑进 佰事变质

 【说皓】不肯亲近仁义小丑,就会拥有无量的祸崇;叛逆邪小丑就会趁虚而入,影响我们,招致整顿团弄体生的违反败。

 余力学文

 79、不力行 但学文 长阔气 成何人

 【说皓】不能肢膂力行入则到孝、出产则悌、谨而信、落酷爱群、而亲仁,揪拥有知,也条是增长己己己虚拥有其表的习惯,成了英公壹个不实在践的人;

 80、但力行 不学文 任己己见 昧理真

 【说皓】条是肢膂力行,不肯就学念书,就轻善依著己己己的成见做事,也会看不到真谛;

 81、就学法 拥有叁到 心眼口 信皆要

 【说皓】就学的方法拥有叁到:眼到、口到、心到,叁者缺壹不成;

 82、方读此 勿慕彼 此不终 彼勿宗

 【说皓】做学讯问要专注,不能壹门学讯问没拥有搞懂,又想搞其他学讯问;

 83、广大为怀为限 紧用心 功力到 滞塞畅通

 【说皓】就学方案要拥有广大为怀限,用心要加以紧;用心到了,学讯问就畅通了;

 84、心拥有疑 遂札记 就人讯问 寻求确义

 【说皓】不懂的效实,记下笔记,就向良师诤友讨教养,寻求的正确恢复案;

 85、房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正

 【说皓】房间整顿洁,墙壁皓净,书桌清洁,笔墨等于;

 86、墨磨偏 心不端 字不敬 心先病

 【说皓】墨磨偏了,心思不正,写字就不工整顿,心情就不好了。

 87、列经籍 拥有定处 读看一齐 恢骈处

 【说皓】书架取书,读完之后,放归原处;

 88、虽拥有急 卷束齐全 拥有缺损 就补养之

 【说皓】虽拥有急事,也要把书收好又瓜分,拥有缺损将修补养;

 89、匪圣书 屏勿视 蔽聪慧 变质心志

 【说皓】不良书刊,摒丢不看,以避免蒙蔽聪颖和变质了心志。

 90、勿己急 勿己丢 圣与贤 却驯致

 【说皓】遇到弯,不要卧薪尝胆大不息,经度过肢膂力行圣人的训带,就却以到臻圣人的境界。